Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – zmiana przepisów

Od dnia 01.01.2019 r. kilka miliony pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie ma obowiązku odbywania szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowna zmiana została zapisana w art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, który stwierdza, że szkolenie okresowe nie jest wymagane w przypadku pracownika, gdy dla rodzaju przeważającej działalności pracodawcy ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika taka potrzeba. Informację na temat kategorii ryzyka, do której jest zakwalifikowana dana działalność można sprawdzić w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej skłądki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692 z późn. zm.).

Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku, gdy zakład pracy w pewnym momencie znajdzie się w wyższej kategorii niż trzecia grupie ryzyka w myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracownika administracyjno-biurowego w ciągu 6 miesięcy.