Dokumentacja i usługi BHP i PPOŻ.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej:

Dokumentacja i usługi BHP

Ocena ryzyka zawodowego - pracodawca ocenia oraz dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Na Państwa życzenie dokonamy identyfikacji zagrożeń poprzez analizę sposobu wykonywania pracy, w tym stosowanych maszyn i urządzeń technicznych, występujących czynników chemicznych, wyników pomiarów czynników szkodliwych oraz stosowanych środków ochrony. Dzięki temu proponowane rozwiązania techniczno-organizacyjne skutecznie zmniejszą ryzyko i poprawią bezpieczeństwo.

Dokumentacja powypadkowa - wypadki w pracy/wypadki w drodze do i z pracy, w tym wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne. W razie wypadku pracodawca jest obowiązany do ustalenia przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające.

Na Państwa życzenie ustalimy przyczyny oraz okoliczności wypadku. Dokumentację przygotowujemy kompleksowo, od dokonania oględzin miejsca zdarzenia, po spisanie potrzebnych wyjaśnień, zrobieniu szkiców lub zdjęć, nawiązaniu kontaktu ze specjalistami. Ostatnim etapem jest dokonanie odpowiedniej kwalifikacji prawnej. W przypadku wypadków przy pracy staramy się zaproponować rozwiązania profilaktyczne w celu uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości.

Instrukcje bhp - pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, a także udzielania pierwszej pomocy. 

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć każdą instrukcję niezbędną ze względu na proces pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Dokumentacja i usługi PPOŻ.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - nie jest wymagana dla obiektów lub ich części jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3,    
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,       
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2

Oferujemy Państwu sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającą ocenę dotyczącą:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia i warunków technicznych obiektu
 • określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
 • sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
 • warunków i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
 • sposobów zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
 • zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • planów obiektów, obejmujących także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego  

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wykonujemy dla różnych obiektów budowlanych: placówek oświatowych, zakładów produkcyjnych, firm usługowych, jednostek budżetowych. Należy pamiętać, iż instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować  nie rzadziej niż co 2 lata lub po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych proponujemy Państwu wykonanie czynności polegających na oznakowaniu  dróg i wyjść ewakuacyjnych, a także miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, pojemników z maskami ucieczkowymi, miejsc zbiórki do ewakuacji, lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, dźwigów dla straży pożarnej, przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, drzwi przeciwpożarowych, dróg pożarowych, miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.

Przeprowadzanie  próbnych ewakuacji - właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Proponujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji w Państwa obiekcie. Do wyboru mamy różne scenariusze dobierane indywidualnie według potrzeby. Każdy z nich poprzedzony jest zapoznaniem z miejscem ewakuacji pod kątem warunków technicznych, występującego sprzętu przeciwpożarowego, ilości osób, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Na Państwa życzenie ewakuację dla uczestników można poprzedzić szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakończonym praktyczną obsługą gaśnic. Każde ćwiczenia możemy rozpocząć od zadymienia wskazanych pomieszczeń, a także wyznaczeniu osób symulujących potencjalnych rannych. Dzięki temu stopień realizmu działań jest bardzo podobny do prawdziwych akcji ratowniczych.

Zgodnie z przepisami, nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem ćwiczeń powiadomimy właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań.

Opracowywanie planów ewakuacyjnych - proponujemy opracowanie dla Państwa  planów ewakuacyjnych, które mogą stanowić ważny element bezpieczeństwa dla obiektu. W zależności od warunków technicznych plany ewakuacyjne mogą zawierać następujące elementy:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku
 • odległość od obiektów sąsiadujących
 • występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
 • lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem
 • podział obiektu na strefy pożarowe
 • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • hydranty zewnętrznych oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych
 • drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.